Рішення № 2 від 24.01.2018 року

 

 

24 січня 2018 року                                                                          м. Хмельницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н. В., секретаря Німого С.О., членів палати Дем'янової О.В., Костюка В.В., Тарадай О.Т., за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б. розглянувши дисциплінарну справу, порушену відносно адвоката, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 14.09.2007р., видане КДК адвокатури Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності якого згідно реєстру 31400, Хмельницька обл., Старосинявський р-н., Стара Синява, вул. ***),

встановила

Звернувшись до КДК адвокатури Хмельницької області зі скаргою, громадянин Особа_1 зазначив, що 16 травня 2013 року він уклав з адвокатом договір про надання юридичних послуг, предметом якого було надання юридичної допомоги клієнту, в тому числі здійснення захисту його прав та інтересів у цивільній справі по оформленню права власності на будинок та автомобіль. До скарги додав копія договору та додаткової угоди та квитанцію про внесення гонорару адвокату в сумі 88835 грн. від вказаної дати.

Скаржник зазначив, що протягом 2013-2017 p.p. неодноразово спілкувався з адвокатом, котрий постійно запевнював,-що належно виконує взяті на себе зобов'язання. Однак, з'ясувавши зворотне, те, що адвокат і не мав наміру вчиняти жодних дій щодо виконання доручення клієнта, не склав жодного документу правового характеру, не ініціював жодних справ у судах для захисту його прав та законних інтересів, в липні 2017 року надіслав адвокату письмову вимогу щодо розірвання укладеного договору та поверненню всього внесеного ним адвокату гонорару. Необхідність письмового надсилання листа пов'язана із тим, що адвокат уникає будь-яких зустрічей із клієнтом, не спілкується із ним по телефону, у своєму офісі відсутній. Отримати поштову кореспонденцію адвокат також не бажає.

Проведення перевірки скарги головою дисциплінарної палати доручено члену вказаної палати адвокату Костюку В.В.

Під час перевірки за відомими дисциплінарній палаті адресами, зокрема, вул. ***, смт. Стара Синява, Хмельницька обл., 31400 та вул. ***, 20, офіс 208, м.Хмельницький, 29000 адвокату неодноразово надсилались копії матеріалів скарги зі всіма додатками з пропозиціє надати пояснення по суті. Однак, адвокат не вжив жодних заходів для їх отримання, що розцінюється дисциплінарною палатою небажанням їх отримувати.

Матеріали скарги з додатками надсилались адвокату 28.11.2017 р. і на вказану ним у телефонному спілкуванні із членом дисциплінарної палати Костюком В.В. електронну адресу SERGEJ8956***@gmail.com, оскільки адвокат відмовився вказати місце розташування свого офісу, повідомивши лише те, що працює в м.Києві.

Однак, станом на 24.01.2018р. адвокат будь-яких пояснення щодо скарги Особи_1 не надав ні усно, ні письмово, ні шляхом надсилання електронного листа на адресу КДК адвокатури Хмельницької області.

Після отримання трансферного витягу, адвокат не вніс відомості про зміну адреси здійснення адвокатської діяльності трансферний витяг втратив чинність, тому адреса здійснення адвокатської діяльності вважається та, що зазначена в ЄРАУ, тобто Хмельницька область, Старосинявський район, смт Стара Синява, вул. ***.

Відповідно до витягу з ЄРАУ, робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 31400, Хмельницька обл., Старосинявський р-н., Стара Синява, вул. ***.

Отже, дисциплінарне провадження, щодо адвоката, має здійснюватися відповідно до ч. З ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно- дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

Статтею 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначено, що, серед іншого, дисциплінарним проступком адвоката є порушення присяги адвоката, порушення Правил адвокатської етики.

За приписами п. 1 ч. 1 ст. 21 означеного Закону, під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватися присяги адвоката України та Правил адвокатської етики.

У преамбулі до Правил адвокатської етики (далі за текстом рішення - "Правила" у відповідних відмінках) зазначено, що надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високих етичних стандартів поведінки. При цьому, специфіка, комплексний характер обов'язків, що покладені на адвокатуру, обумовлюють необхідність збалансування засад служіння адвоката інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства в цілому, дотримання принципів законності і верховенства права.

Відповідно до абз. 5 ст. 2 Правил, дія Правил поширюється на відносини, що виникли або існують після їх прийняття.

За приписами ст. 7 Правил, у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. ...Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

Статтею 12 Правил установлено, що всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Цього принципу адвокат зобов'язаний дотримуватись у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших.

Згідно зі ст. 26 Правил адвокат зобов'язаний інформувати клієнта про його законні права та обов'язки. Адвокат повинен з розумною періодичністю інформувати клієнта про хід та результати виконання доручення і своєчасно відповідати на запити клієнта про стан його справи. Інформація має подаватися клієнту в обсязі, достатньому для того, щоб він міг приймати обґрунтовані рішення стосовно суті свого доручення та його виконання.

Частиною 1 статті 29 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність установлено, що дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням.

Пунктом 6.1. укладеного адвокатом вище згаданого договору із клієнтом передбачено, що договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань по договору, однак, приписи чинного ЦК України вказують на необхідність дотримання виконавцем договору розумних строків.

Аналогічні вимоги щодо розумності строків визначені і у ч.3 ст.27 Правил, де зазначено, що адвокат повинен намагатися оперативно виконувати доручення клієнта, визначених в договорі про надання правової допомоги, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред'являються законом і Правилами.

Право одностороннього розірвання договору визначено статтею 31 Правил, а обов'язки адвоката - у статті 36 Правил, котрі, на переконання дисциплінарної палати, адвокат умисно проігноровані.

З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що після бажання клієнта розірвати договір із адвокатом у березні 2017 року, останній повідомив про, начебто, вчинення ним якихось дій щодо врегулювання спірні питання клієнта із банком «Надра» шляхом ведення якихось переговорів із керівництвом банку, направлення адвокатом відповідних запитів та пропозицій.

В той же час згідно Постанови Правління Національного банку України від 04.06.2015 № 356 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КБ «НАДРА», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) ще 05.06.2015 року було прийнято рішення №113 про початок здійснення процедури ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КБ «НАДРА».

Таким чином палата погоджується із тим, що адвокат свідомо вводив в оману скаржника, оскільки фізично не міг спілкуватися з працівниками ліквідованого банку, безумовно підриваючи престиж адвокатської професії у цілому через порушення принципу добросовісності, окресленому у ст.27 Правил адвокатської етики.

Враховуючи наведене, палата вважає про порушення адвокатом вказаного принципу як на стадії прийняття доручення клієнта, так і під час його виконання, що знищує у громадян повагу до адвокатської професії, підриває авторитет адвокатури не лише у скаржника, а і в суспільстві в цілому.

Подаючи клієнтові недостовірну інформацію щодо ходу та результатів виконання доручення, адвокат тим самим позбавив його можливості приймати обґрунтовані рішення стосовно суті свого доручення та його виконання, чим допустив порушення статті 26 Правил адвокатської етики.

Ураховуючи значимість порушень, системність допущення таких порушень, яка прослідковується під час заняття адвокатом адвокатською діяльністю, палата приходить до висновку про те, що дії адвоката є порушенням присяги адвоката, що дає підстави для притягнення його до дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України відповідно до ст.35 Закону «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

Керуючись ст.ст.33-35, 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ураховуючи допущені адвокатом порушення приписів ст.ст. 7, 11, 12, 27, 28, 29, 31, 35, Правил адвокатської етики, п.п.4.2.3-4.2.4 п.4 Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області,-

ВИРІШИЛА:

  1. Притягнути адвоката, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 14.09.2007 року, видане КДК адвокатури Хмельницької області, до дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
  2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                      В.Б.Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 Н.В.Свірневська.

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької областів                                                                          С.О.Німий.