Рішення № 30 від 21.08.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я № 30

21 серпня 2019 року                                                                          м. Хмельницький

 

         Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря Німого С.О., членів палати Дем'янової О.В., Костюка В.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Федорова В.Б., розглянувши дисциплінарну справу  адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 15.10.1994р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: вул. Героїв майдану, буд. 54, оф.***, м. Хмельницький, 29000),

 

в с т а н о в и л а:

 

         Розглянувши матеріали дисциплінарної справи було встановлено.

         Адвокат в 2005-2006рр. здійснював представництво інтересів Відкритого акціонерного товариства «***» (код ЄДРПОУ 00000000) по справі №2-147/05 за позовом Особа_1 до ВАТ «***» про усунення перешкод в користуванні майном (гаражами по вул.Володимирська, ***) та по інших судових справах, підтвердженням чого є рішення Хмельницького міськрайонного суду від 07.10.2006 року, два доручення від 2005 року за №** та від 2006 року за №***, виданого ВАТ «***» на представництво інтересів Товариства адвокат.

         В подальшому ВАТ «***» в 2011 році було перетворено в ПАТ «***», а в 2017 році - в ПрАТ «***».

         З 2011 року і по теперішній час адвокат здійснює представництво інтересів протилежної сторони – Особа_1 по справах, в яких відповідачем або позивачем є ПрАТ «***», підтвердженням чого є ордер серія ХМ №020616 та копії судових рішень, в яких зазначено що приймає участь адвокат в якості представника Особа_1 зокрема: по справі №2218/8658/2012 за позовом Особа_ до ПАТ «***» про усунення перешкод в користуванні гаражами( адреса та же), копія рішення від 18.10.2018 року, копія ухвали Апеляційного суду Хмельницької області від 06.11.2013 року, в яких зазначено, що адвокат  є представником Особа_1.

         Також адвокат продовжує здійснювати представництво інтересів Особа_1 на стадії виконання судового рішення по справі №****, про що свідчать ухвала від 05.08.2014 року, ухвала від 05.02.2016 року, ухвала від 12.03.2016 року, в яких зазначено, що адвокат є представником (стягувача) по справі №***.

         Також встановлено, що адвокат є представником Особа_1 і по справі №*** за позовом ПрАТ «***» про визнання права власності, яка на сьогоднішній день розглядається Хмельницьким міськрайонним судом (копія ухвали від 17.05.2018 року додана) та адвокат приймає в ній участь.  Заявник вважає, що адвокат порушив правила адвокатської етики та просять притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

         Директор ПрАТ «***» Особа_2, будучи присутнім на засіданні дисциплінарної палати, повністю підтвердив інформацію, що викладена у зверненні. Надав додаткові пояснення, про те що спочатку адвокат працював у штаті їх підприємства, а у 2006р. надавав допомогу як адвокат, підтвердження чого є видані доручення на представництво інтересів підприємства, в яких зазначено « … доручає адвокату».

         Також директор Особа_2 вказав, що адвокат використовував раніше отриману інформацію, до якої мав доступ та достовірно знав як представник ПрАТ «***», зокрема про відсутність технічної документації щодо предмету спору у зазначених вище судових справах по гаражах та наявність у наявних документах певних недоліків. Будучи вже представником протилежної сторони,Особа_1, використовував саме вказану інформацію, заявляв клопотання про витребування саме технічної документації (права власності). На підтвердження своїх пояснень, директор Особа_2 надав додатково копії документів, в тому числі судових ухвал та постанов, з яких вбачається, що адвокат здійснював представництво Особа_1 під час слухання судових справ в 2018-2019рр.     

         Адвокат, отримавши повідомлення про наявність звернення ПрАТ «***», у встановлений строк не надав письмове пояснення.

         Представник адвоката під час розгляду звернення надав дисциплінарній палаті письмові та усні пояснення, відповідно до яких категорично заперечує факт порушення адвокатом. Правил адвокатської етики та просить у задоволенні скарги відмовити.

         Також представник підтвердив факт участі адвоката у вище зазначених судових справах. Однак вказав, що останні місяці адвокат із-за стану здоров’я не приймає участі в судових засіданнях. Проте договір про надання правової допомоги із Особа_1 не розірвав. 

         Жодним чином представник не спростував твердження директора Особа_2 про те, що адвокат використовував отриману інформацію, до якої мав доступ та достовірно знав раніше як представник ПрАТ «***», зокрема про відсутність технічної документації щодо предмету спору у зазначених вище судових справах по гаражах, будучи вже представником протилежної сторони Особа_1. 

         Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування с дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.б вищевказаного Закону).

         Відповідно до п.1 ст..39 Правил адвокатської етики ( 2017р.із відповідними змінами від 2019р.), на відносини щодо надання професійної правничої (правової) допомоги клієнту - юридичній особі в повному обсязі поширюються норми Правил, що регламентують поведінку адвоката в ситуаціях наявності або наступного виникнення конфлікту інтересів. Так, п.3 ст.39 Правил адвокатської етики ( 2017-2019р.) передбачено, що адвокат не може приймати доручення від клієнта, якщо суть доручення зводиться до необхідності вчинення дій в інтересах такого клієнта, спрямованих на захист його прав, які перебувають в конфлікті інтересів з юридичною особою, в якій адвокат раніше працював, або надавав професійну правничу (правову) допомогу, якщо адвокат володіє інформацією, що може бути використана проти такої юридичної особи.  

         Згідно з приписами ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком є: ..порушення присяги адвоката, порушення правил адвокатської етики, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, порушення інших обов’язків адвоката передбачених законом.

         За приписами п. 1 ч. 1 ст. 21 означеного Закону під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

         У преамбулі до Правил адвокатської етики (далі за текстом рішення – "Правила" у відповідних відмінках) зазначено, що надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки. При цьому специфіка, комплексний характер обов’язків, що покладені на адвокатуру, обумовлюють необхідність збалансування засад служіння адвоката інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства в цілому, дотримання принципів законності і верховенства права.

         Відповідно до абз. 5 ст. 2 Правил дія Правил поширюється на відносини, що виникли або існують після їх прийняття.

         За приписами ст. 7 Правил у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. …Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

         На підставі викладеного дисциплінарна палата приходить до висновку, що в діях адвоката наявний склад дисциплінарного проступку (порушення присяги адвоката, порушення правил адвокатської етики), оскільки він не мав права надавати правову допомогу у справі проти юридичної особи, якій раніше надавав правову допомогу як адвокат та використав отриману раніше інформацію проти ПрАТ «***».   

         При обранні виду дисциплінарного стягнення комісія враховує такі обставини вчинення дисциплінарного проступку як свідоме порушення адвокатом законодавства про адвокатуру, грубе нехтування рішень з’їзду адвокатів України та органів адвокатського самоврядування, а також стан здоров’я адвоката та попередній досвід роботи. Тому, комісія приходить до висновку, що справедливим, розумним та співмірним, у даному конкретному випадку буде дисциплінарне стягнення у виді попередження.

         На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 33-35, 40-41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

В И Р І Ш И Л А :

 

         Притягнути адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 15.10.1994р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: вул. Героїв майдану, буд. 54, оф.***, м. Хмельницький, 29000), до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження.

         Відповідно до ч. 3 ст. 31 та ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його ухвалення до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження даного рішення не зупиняє його дії.

  

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                    В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                   Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                С.О. Німий