Рішення № 34 від 30.09.2021 року

РІШЕННЯ № ___

 

            30 вересня 2021 року                                                                         м. Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Свірневської Н.В., членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Костюка В.В., Федорова В.Б., Німого С.О., розглянувши у відкритому засіданні подання Ради адвокатів Хмельницької області  про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 08.09.2011р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: просп. Миру, буд. 25, буд. 1, кв. *** м. Шепетівка, Хмельницька область, 30400), за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого п.6 ч.2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», заслухавши повідомлення члена КДКА Хмельницької області Костюка В.В. про результати перевірки, подання Ради адвокатів Хмельницької області, наявні у справі матеріали,

в с т а н о в и л а:

           

Процедура розгляду скарги.

 

  1. 31 травня 2021 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшло  подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката та передано дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката . 

 

  1. Проведення перевірки відомостей наведених у скарзі проводив член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В.

 

  1. 20.07.2021р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В. звернувся до адвоката з повідомленням про проведення щодо нього перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.

 

  1. Адвокат  не надав письмові пояснення, а поштова кореспонденція, яка йому направлялась, повернулася.  

 

  1. 03.09.2021 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В. подав на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката , довідку та всі матеріали перевірки.

 

  1. У  поданні Рада адвокатів Хмельницької області вказує: про не сплату адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021р. у повному обсязі. Рада адвокатів Хмельницької області направляла адвокату інформаційний лист щодо необхідності сплати щорічного внеску, натомість, адвокат щорічний внесок у повному обсязі не сплатив. Просять притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

 

  1. Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів вказано адреса робочого місця та номери засобів зв'язку адвоката: просп. Миру, буд. 25, буд. 1, кв. *** м. Шепетівка, Хмельницька область, 30400.

 

  1. Нормативно - правові акти, які підлягають застосуванню: Правила адвокатської етики, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність».

 

  1. 03 вересня 2021 року, за результатами подання Ради адвокатів Хмельницької області щодо адвоката , довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної плати прийняла рішення № __ , яким порушила дисциплінарну справу стосовно адвоката , за ознаками дисциплінарного проступку передбачено п.6 ч.2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

 

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

 

10. У своєму поданні Рада адвокатів Хмельницької області зазначає, що всупереч вимогам чинного законодавства адвокат  станом на 20 травня 2021 року не сплатив щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік. Тобто більше ніж на три місяці прострочив сплату такого внеску, чим порушив встановлений Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування строк сплати щорічного внеску.

 

11. Рада адвокатів Хмельницької області вважає, що своїми діями адвокат  порушив встановлений Положенням про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затверджений рішенням Ради адвокатів України № 4 від 03 лютого 2017 року (з подальшими змінами), строк сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

 

12. Рада адвокатів Хмельницької області просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності за порушення понад 3 місяці строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік.

 

13. Адвокат  своїх письмових пояснень не надав. Адвокатом не сплачено вищевказаний внесок і станом на 30.09.2021р.

 

 

Виклад встановлених обставин

 

14. Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, робоче місце адвоката  знаходиться за адресою: просп. Миру, буд. 25, буд. 1, кв. *** м. Шепетівка, Хмельницька область, 30400.

 

15. Встановлено, що станом на час звернення Ради адвокатів Хмельницької області з поданням (20.05.2021 року), сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021р. адвокатом   не здійснено. Адвокатом не сплачено вищевказаний внесок і станом на 30.09.2021р.

 

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 

16. Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність": Частина 1 статті 33: адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.  Частини 1 та 2 статті 34: Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.

 

17. Пункт 5 частини 1 статті 21: під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

 

18. Частина 1 статті 57: рішення з'їзду адвокатів  України та Ради адвокатів України є обов'язковими до виконання всіма адвокатами.

 

19. Частина 1 статті 35: за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав - виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

 

20. Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з'їздом адвокатів України 09 червня 2017 року, з наступними змінами та доповненнями: Частина 2 статті 12: адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку. 

 

21. Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затверджене Рішенням Ради адвокатів України № 4 від 03 лютого 2017 року наступними змінами: Пункт 2.1: сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з‘їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів НААУ є професійним обов‘язком кожного адвоката. Пункт 2.2: адвокати України сплачують встановлений розмір щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в національній валюті України на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування двома платежами, оприлюдненими відповідно до п.2.13. цього Положення, згідно наступного розподілу: - шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону; - шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

 

22. Пункт 2.5: адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

 

23. Пункт 2.11: щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування, відповідно до пункту 2.2. цього Положення. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочення) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.

 

24. Пункт 2.16: порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

 

Мотиви та висновки дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області

 

  25. Адвокат  до 31.01.2021р. щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік не сплатив, вказані внески ним не сплачені у повному розмірі на день подання Ради адвокатів Хмельницької області щодо притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (станом на 20.05.2021р.), внески не сплачено ним і на час розгляду дисциплінарної справи (станом на 30.09.2021р.).

 

  26. Тобто, адвокат  більше ніж на три місяці прострочив сплату такого внеску.

 

  27. Отже, вищезазначені дії адвоката  є дисциплінарним проступком, що полягають у невиконанні нею рішень органів адвокатського самоврядування, та є грубим порушенням правил адвокатської етики.

 

  28. Таким чином, враховуючи вищезазначене, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що адвокат вчинив дисциплінарний проступок передбачений п.6 ч.2 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме, невиконання рішення органу адвокатського самоврядування.

 

  29. Враховуючи обставини вчинення дисциплінарного проступку та його наслідки, особу адвоката, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області вважає за необхідне накласти на адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді  попередження.

Керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 

            1.  Притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення проступку передбаченого п.6 ч.2 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме, невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування.

            2. Застосувати до адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 08.09.2011р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: просп. Миру, буд. 25, буд. 1, кв. *** м. Шепетівка, Хмельницька область, 30400), дисциплінарне стягнення у вигляді  зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців з 30.09.2021 року по 30.03.2022 року.

 

Відповідно до ч.1 ст.42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун 

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                С.О. Німий