Рішення № 48 від 19.11.2021 року

РІШЕННЯ № ___

         19 листопада 2021 року                                                                      м. Хмельницький 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Костюка В.В., Федорова В.Б., Німого С.О.  та Голови КДКА Прядуна В.Б., розглянувши у відкритому засіданні розглянула дисциплінарну справу за скаргою депутатів Особа_1, Особа_2, Особа_3, Особа_4, Особа_5, відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 25.10.2006 р. Хмельницькою обласною КДКА)

 

ВСТАНОВИЛА

 

Процедура розгляду скарги

25.06.2021 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скаргу депутатів Особа_1, Особа_2, Особа_3, Особа_4, Особа_5 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката

25.07.2021 р. скарга передана на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області.

Головою дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Свірневською Н.В. доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’яновій О.В. провести перевірку відомостей, викладених у скарзі.

5.08.2020 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’янова О.В. звернулась до адвоката  із повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання пояснень по суті скарги, наданням копії скарги та доданих до неї матеріалів.

10.08.2021 р. надійшли письмові пояснення

3.09.2021 р. член дисциплінарної палати Дем’янова О.В. подала на розгляд дисциплінарної палати скаргу, довідку та матеріали перевірки.

2.09.2021 р. за результатами розгляду скарги щодо поведінки адвоката , довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі дисциплінарної палати прийняла рішення, яким порушила дисциплінарну справу стосовно адвоката , за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення вимог несумісності та порушення правил адвокатської етики.

21.10.2021 р. від  надійшли додаткові пояснення.

 

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

У скарзі йдеться про те, що адвокат  допустив конфлікт інтересів при поєднанні своєї громадської діяльності в якості радника Особа_7 з правових питань та адвокатської діяльності в господарській справі за позовом Кам’янець-Подільської окружної прокуратури в інтересах держави в особі органу уповноваженого на здійснення функцій у спірних правовідносинах Департаментудо Особа_6

До скарги додано копії розпорядження № 291-к, листа від 1.02.2021 р., проектів відповіді на звернення, відповіді, службової записки, ухвали, відзиву.

Скаржники вважають, що адвокат  вчинив дисциплінарний проступок.

Просять притягнути адвоката  до дисциплінарної відповідальності.

У письмових поясненнях адвокат  заперечив факт вчинення дисциплінарного проступку. Вважає звинувачення у використанні статусу громадського радника в своїх корисливих цілях безпідставними та такими, що не підтверджуються доказами. Жодних порад з приводу змісту відповідей Особа_6, відряджень працівників для участі в судовому засіданні міському голові не надавав. Вважає, що скаржники не уповноважені на подання скарги.

У своїх додаткових поясненнях адвокат  наголосив, що радник міського голови на громадських засадах не є посадовою особою, оскільки така діяльність здійснюється безоплатно. На підтвердження цієї тези надав відповідь Особа_7 на інформаційний запит, з якої вбачається, що він як радник міського голови з правових питань не є посадовою особою органу місцевого самоврядування, оскільки на радників міського голови не поширюється дія Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», діяльність здійснюється на громадських засадах, безоплатно.

Крім того, адвокат  наголосив, що Особа_6 є його клієнтом в господарській справі № 924/174/21. Разом з тим, будь-яка суперечність між його особистими інтересами та його професійними правами та обов’язками як адвоката перед клієнтом Особа_6 у справі № 924/174/21 об’єктивно відсутня. Вказав на відсутність доказів використання статусу радника міського голови у справі № 924/174/21, в якій я як адвокат представляв виключно інтереси Особа_6

 

Виклад встановлених обставин

Згідно даних ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н., м. Кам`янець-Подільський, просп. Грушевського, буд. 46, оф. ***.

Перевіркою встановлено, що адвокат  є радником Особа_7 з правових питань на громадських засадах з 10.12.2020 р. Згідно п. 1.1. та 1.5. Положення про Департаментув новій редакції від 09.12.2014 № 8/73 Департаменту (далі – Департамент, абревіатура – ДЕРІМ) є виконавчим органом міської ради. Департамент підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядковується у своїй діяльності виконавчому комітету та міському голові.

Адвокат  є представником відповідача у господарській справі № 924/174/21за позовом Кам’янець-Подільської окружної прокуратури в інтересах держави в особі органу уповноваженого на здійснення функцій у спірних правовідносинах Департаменту до Особа_6

Позов пред’явлено 23.02.2021 р.

Господарську справу розглянуто за участі представника відповідача адвоката

 

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

Стаття 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Несумісною з діяльністю адвоката є:

1) робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції";

2) військова або альтернативна (невійськова) служба;

3) нотаріальна діяльність;

4) судово-експертна діяльність.

Вимоги щодо несумісності з діяльністю адвоката, передбачені пунктом 1 цієї частини, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі).

У разі виникнення обставин несумісності, встановлених частиною першою цієї статті, адвокат у триденний строк з дня виникнення таких обставин подає до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця заяву про зупинення адвокатської діяльності.

 

Стаття 9 Правил адвокатської етики «Неприпустимість конфлікту інтересів»

Під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.

Адвокат без письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не може представляти або захищати одночасно двох або більше клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими, або вірогідно можуть стати суперечливими, а також за таких обставин надавати їм професійну правничу (правову) допомогу.

У разі отримання адвокатом конфіденційної інформації від клієнта, якому він надавав професійну правничу (правову) допомогу, пов’язаної з інтересами нового клієнта при наданні правничої допомоги, адвокат зобов’язаний отримати письмове погодження клієнтів, між якими виник конфлікт інтересів.

Адвокат без письмового погодження з клієнтом, щодо якого виник конфлікт інтересів, не може представляти, захищати клієнта чи надавати йому професійну правничу (правову) допомогу, якщо інтереси клієнта суперечать власним інтересам адвоката.

За відсутності письмового погодження клієнта, в разі виникнення конфлікту інтересів в процесі реалізації адвокатом договору, такий договір має бути розірваний з дотриманням умов, визначених цими Правилами.

 

Мотиви та висновки ДП КДКА

Дисциплінарна палата погоджується з тим, що радник міського голови на громадських засадах не є посадовою особою органу місцевого самоврядування. Тому дисциплінарне палата приходить до висновку про відсутність в діях адвоката  порушення вимог несумісності.

Разом з тим, здійснення діяльності радника міського голови обумовлює в адвоката виникнення певних інтересів, пов’язаних з такою діяльністю. Ці інтереси не є службовими, однак не є і професійними інтересами адвоката. Тому такі інтереси цілком правомірно кваліфікувати як особисті інтереси адвоката.

У господарській справі № 924/174/21 Особа_6 та Департаменту мають протилежні, суперечливі інтереси. У цій справі адвокат  має професійний інтерес, спільний зі своїм клієнтом – Особа_6

В той же час адвокат  має опосередкований особистий інтерес, оскільки є радником міського голови, котрий, у свою чергу, безпосередньо керує діяльністю Департаменту.

Предметом виконання адвокатом  функцій радника міського голови є сфера правових питань. Тобто сфера реалізації його особистих інтересів як радника міського голови та професійних інтересів як представника відповідача Особа_6 співпадають.

Позов до Особа_6 пред’явлено 22.02.2021 р., тобто вже після того, як адвокат  став радником міського голови. Очевидно, що при прийняття доручення від Особа_6 адвокат  мав би зважати на суперечливість його особистого інтересу як радника міського голови з правових питань та професійних прав і обов’язків як представника відповідача.

Тому дисциплінарне палата приходить до висновку про наявність в діях адвоката  конфлікту інтересів в діяльності адвоката. Отже, адвокат  вчинив дисциплінарний проступок, передбачений ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення правил адвокатської етики..

 

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: попередження; зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Відповідно до ч.2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Враховуючи обставини вчинення дисциплінарного проступку, його наслідки, особу адвоката, ДП КДКА вважає за необхідне накласти на адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,

 

ВИРІШИЛА

 

Притягнути адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 25.10.2006 р. Хмельницькою обласною КДКА) до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення правил адвокатської етики.

Застосувати до адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 25.10.2006 р. Хмельницькою обласною КДКА) дисциплінарне стягнення вигляді попередження.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                        В.Б. Прядун 

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                             С.О. Німий