Рішення № 42 від 21.07.2014 року

РІШЕННЯ

21 липня 2014р.                                            м. Хмельницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів дисциплінарної палати: Стасишина А.Л., :Желіхівського О.М. розглянувши дисциплінарну справу за скаргою Прокуратури Західного Регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері на дії адвоката 1, -

встановила:

Обставини зазначені у скарзі Прокуратури Західного Регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (надалі за текстом Прокуратура) знайшли своє підтвердження, не заперечує вказаного і адвокат 1. Адвокат погодився з тим, що допустив помилки у наданні правової допомоги. вважав, що може представляти інтереси особи, яку не визнано потерпілим, за договором якій підписала інша особа, рідна сестра, до речі документів на підтвердження вказаного не надано. Не заперечує, що надав органам досудового розслідування позовну заяву на відшкодування матеріальної шкоди в інтересах особи, яка не визнана потерпілою у кримінальному проваджені. Не заперечує і того факту, що на протоколі допиту свідка 1 написав клопотання, а крім того клопотання стосувалось іншої особи. Будь-яких доказів того, що неповнолітній ОСОБА 1 знаходиться в комі і не може підписати чи підтвердити представництво його інтересів адвокатом не надано.

Із пояснень адвоката, які він дав під час розгляду дисциплінарної справи, слідує, що слідчий відмовлявся отримувати його клопотання, тому він власноруч написав його на протоколі допиту свідка 1. Чому не подав клопотання через канцелярію пояснити не зміг. Пояснює що намагався захищати інтереси особи будь-яким шляхом.

Відповідно доч.1 ст. 50 КПК України: 1. Повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються:

1)  свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю;

2)   ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Згідно ст. 51 КПК України, договір із захисником має право укласти особа, передбачена в частині першій статті 45 цього Кодексу, а також інші особи, які діють в її інтересах, за її клопотанням або за її наступною згодою.

Відповідно до вимог ст. 58 КПК України: «1. Потерпілого у кримінальному провадженні може представляти представник - особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником.

 3. Повноваження представника потерпілого на участь у кримінальному провадженні підтверджуються:

1) документами, передбаченими статтею 50 цього Кодексу, - якщо представником потерпілого є особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні...».

Згідно ст. 59 КПК України: «1. Якщо потерпілим є неповнолітня особа або особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, до участі в процесуальній дії разом з нею залучається її законний представник.

               2. Питання участі законного представника потерпілого у кримінальному провадженні регулюється згідноз положеннями статті 44 цього Кодексу». Приписами ст. 32 ЦК України передбачено, що особа віком від 14 до 18 років діє самостійно і лише деякі правочини може укладати за згодою батьків. Отже договір на надання правової допомоги неповнолітній ОСОБА 1 мав укладати самостійно, або за його дорученням інша особа.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 44 КПК України: «2. Як законні представники можуть бути залучені батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності - опікуни чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім'ї, а також представники органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний.

           3. Про залучення законного представника слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя, суд - постановляє ухвалу, копія якої вручається законному представнику».

В матеріалах перевірки відсутні відомості про винесення постанови про залучення ОСОБИ 2 в якості законного представника ОСОБИ 1, а адвокат не надав доказів того, що ОСОБА 2 є законним представником  ОСОБИ 1.

Крім того, адвокат не надав доказів клопотання ОСОБИ 1 чи його законних представників, або їх згоди/наступної згоди на укладення ОСОБОЮ 2 договору про надання правової допомоги із адвокатом в інтересах ОСОБ 1.

Адвокат, лише зазначив в своїх поясненнях, що «В інтересах неповнолітнього ОСОБИ 1 діє його мати, ОСОБА 3 (законний представник) та рідна сестра ОСОБА 2.; в телефонному режимі мати ОСОБИ 1., ОСОБА 3 (законний представник неповнолітнього) надала мені усну згоду на захист мною адвокатом, інтересів її неповнолітнього сина...».

З наданої копії договору № К-2014/03/01 вбачається, що: договір укладений адвокатом із ОСОБОЮ 1 (а не із ОСОБОЮ 2 в інтересах ОСОБИ 1 - преамбула договору); з п. 1 договору вбачається, що адвокат приймає на себе зобов'язання надати правову допомогу Клієнту з наступних правових питань та у таких обсягах: захист інтересів Клієнта по справі щодо подій, що сталися 19.02.2014р. в районі управління СБУ в Хмельницькій області.

З договору не вбачається, що адвокат надає правову допомогу в якості представника потерпілого, також з договору не зрозуміло по якій справі буде здійснюватися захист інтересів Клієнта (кримінальній, цивільній).

З п. 2 договору вбачається, що Клієнт надає Адвокату право: бути представником Клієнта у судових органах України...з усіма необхідними повноваженнями.

З тексту п. 1, 2 договору не вбачається право адвоката на участь в якості представника потерпілого на стадії досудового слідства.

Крім того, під рискою п. 1. Договору зазначено, дрібним текстом (суть доручення, із зазначенням установ та інстанцій у межах, необхідних для підтвердження повноважень), у тому числі здійснювати захист інтересів Клієнта у якості його представника.

Такого в договорі не зазначено.

Навпаки, з тексту п. 3 договору вбачається, що: «У випадку, коли об'єм правової допомоги, узгоджений Сторонами в пункті 1 чинного договору, не включає в себе представництво в суді/на досудовому слідстві, Сторони повинні укласти окремий Договір про таке представництво».

Адвокатом не надано, такого договору, з якого б вбачалось, що він має право на представництво потерпілого на стадії досудового слідства в кримінальному провадженні.

Крім того, з договору вбачається, що він підписаний в інтересах ОСОБИ 1 сестрою ОСОБОЮ 2, хоча в преамбулі не зазначено, що вона укладає договір в інтересах ОСОБИ 1, а зазначено, що ОСОБА 1 укладає цей договір.

Документів, які б свідчили про право на укладення договору ОСОБОЮ 2. в інтересах ОСОБИ 1 не надано.

Відповідно до ст. 15 Правил адвокатської етики, якщо договір про надання правової допомоги укладено на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах, адвокат  зобов'язаний отримати підтвердження згоди клієнта на надання йому правової допомоги цим адвокатом виключно у випадку, якщо цього вимагає закон.

Ст. 51 КПК України, передбачено, що договір із захисником має право укласти особа, передбачена в частині першій статті 45 цього Кодексу, а також інші особи, які діють в її інтересах, за її клопотанням або за її наступною згодою.

              Отже, адвокат зобов'язаний був отримати клопотання клієнта ОСОБИ 1 (його законного представника), або отримати наступну згоду клієнта (його законного представника).

Таких клопотань або згоди адвокатом для перевірки не надано.

Крім того, до скарги Прокуратури додано копію заяви про залучення в якості потерпілого, складеної від імені ООСБИ 1 та підписаної адвокатом 1 та копію цивільного позову складеного від імені ОСОБИ 1 та підписаного адвокатом 1.

З постанови Про часткову відмову у задоволенні клопотань вбачається, що адвокат 1 при проведенні допиту у якості свідка 1 (ОСОБИ 2), як її захисник, заявив клопотання щодо долучення до матеріалів кримінального провадження цивільного позову ОСОБИ 1 та свого клопотання в інтересах ООСБИ 1 про визнання останнього потерпілим.

Це свідчить про те, що адвокат розпочав виконання обов'язків по представництву ОСОБИ 1. в якості потерпілого.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» видами адвокатської діяльності є: 5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.

Жодного слова про представництво потерпілого у кримінальному провадженні в договорі з ОСОБОЮ 1 немає.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги... 4. Адвокат зобов'язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій.

Вважаю, що адвокат 1 під час здійснення адвокатської діяльності, порушив норми ст. ст. 11,15 Правил адвокатської етики, а саме почав надавати правову допомогу ОСОБІ 1. без укладання договору з ним, договір про надання правової допомоги не містить дозволу представляти інтереси ОСОБИ 1 на досудовому слідстві, процесуальні документи які складав адвокат, та підписував під час досудового розслідування не відповідають вимогам закону ( клопотання в протоколі допиту свідка на користь іншої особи, цивільний позов не відповідає цивільному та цивільно-процесуальному законам.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» порушення Правил адвокатської етики та інших обов'язків, передбачених законом, визначається як дисциплінарний проступок.

Керпуючись ст.ст. 43, 35,40,41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

ВИРІШИЛА:

Притягнути адвоката 1, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № видане 23.07.2010 року Хмельницькою обласною КДКА, адресою робочого місця адвоката є м. Хмельницький, до дисциплінарної відповідальності і застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді попередження.

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова КДКА Хмельницької області                                                                                 В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                              Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                               О.Т. Тарадай