Рішення № 81 від 28.08.2020 року

28 серпня 2020 року                                                                           м. Хмельниьцкий

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови КДКА Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Барилюк Оксани Антонівни, Плавуцького Вадима Вікторовича -

ВСТАНОВИЛА:

Мокродій Діна Олександрівна за результатами складення письмового іспиту отримала 72 бали.

При оцінці було враховано, що виконуючи перше завдання білету Мокродій Д.О. склала позовну заяву про визначення місця проживання малолітньої дитини. Перше завдання вцілому виконано правильно, відповідає визначеній законом процесуальній формі і загальним вимогам процесуального законодавства та за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "відмінно".

Відповідаючи на друге питання білету Мокродій Д.О. склала відзив на позовну заяву про відшкодування майнової шкоди, який не відповідає нормам процесуального права; зокрема, всупереч вимогам ст. 165 ГПК України, у відзиві не зазначені повне найменування та місцезнаходження відповідача, не наведений попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи. При підготовці відзиву не було враховано, що згідно ч.4 ст.165 ГПК України якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.

Всупереч вимогам ч.5, 6 ст.165 ГПК України до відзиву не додані документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

При підготовці відзиву не було належним чином враховано межі відповідальності страховика, у якого була застрахована цивільна відповідальність, зокрема не надано оцінки тому хто саме повинен відшкодовувати втрати товарної вартості автомобіля.

За критеріями оцінки виконане друге завдання відповідає рівню знань: "задовільно".

Відповідаючи на третє питання білету Мокродій Д.О. склала касаційну скаргу на вирок суду, яка не відповідає нормам процесуального права та заданій фабулі; зокрема касаційна скарга взагалі не містить вимоги особи, яка подала касаційну скаргу, щодо зміни чи скасування оскаржуваного вироку суду з врахуванням заданої фабули, що було суттю завдання та є порушенням п.5 ч.2 ст.427 КПК України. Касаційна скарга не містить належного обґрунтування, відповідно до заданої фабули, вимог особи, яка подала касаційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення. Правова позиція особи, яка подає касаційну скаргу повинна була ґрунтуватись на ч.2 ст. 1193 ЦК України, відповідно до якої якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого (а в разі вини особи, яка завдала шкоди, - також залежно від ступеня її вини) розмір відшкодування зменшується, якщо інше не встановлено законом. Посилання в касаційній скарзі (поданій в інтересах роботодавця засудженого), що особа звільняється від відшкодування моральної та майнової шкоди, якщо доведе, що шкода заподіяна не з її вини, - не відповідає положенням ч.5 ст.1187 ЦК України, згідно якої особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

Всупереч вимогам ч.2 ст.63, ч.І ст.50 та ч.4 ст.427 КПК України до касаційної скарги не додані всі належні документи, що підтверджують повноваження представника, зокрема не додано копії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю

Всупереч вимогам ч.б ст.427 КПК України до касаційної скарги не додані її копії з додатками в кількості, необхідній для надіслання сторонам кримінального провадження і учасникам судового провадження.

Відповідно третє завдання білету було підготовлене неправильно, містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання, не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Четверте завдання білету, підготовлене Мокродій Д.О. містить наступні недоліки: зміст свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання та про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання. При виконанні завдання помилково не було враховано, що правова позиція захисту відповідно до заданої фабули повинна була ґрунтуватись на положеннях ст. 65, 66, 75 КК України.

За критеріями оцінки виконане четверте завдання відповідає рівню знань: "задовільно".

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Мокродій Д.О. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

 

ВИРІШИЛА:

1.  Визнати Мокродій Діну Олександрівну такою, що не склала письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Мокродій Діну Олександрівну не допускати.

  1. Відмовити Мокродій Діні Олександрівні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  2. Повідомити Мокродій Діну Олександрівну про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

                Голова кваліфікаційної палати

                КДКА Хмельницької області                                                                      Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                      С.С. Черевик